Versie 2.5

Voorwaarden

Artikel 1: Definities
 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

 2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder artikel 1A heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Algemeen

These conditions apply to the offers and agreements, the resulting deliveries and services of any kind between the contractor and the client. Deviations and additions are only binding if and insofar as these have been agreed in writing between the parties.

Artikel 3: Overeenkomst, offerte en bevestiging
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

 2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
 1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever overeenkomstig resultaat, zoals in beginsel tussen beide partijen is overeengekomen. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.Uitvoering van de overeenkomst

 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 3. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor de kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het product, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

 6. Tenzij anders overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

 7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

 8. Alle door opdrachtnemer opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van opdrachtnemer tot gevolg hebben, noch is de opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

Artikel 5: Tekortkoming

De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien het daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 6: Annulering
 1. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever verplicht om de voor de opdrachtnemer ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

 2. Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het de opdracht verder vervult, heeft de opdrachtnemer het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat het tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft de opdrachtnemer recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakt kosten en is het verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de ontwerpstudio de opdracht verder vervult, dan heeft de ontwerpstudio, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de opdrachtgever de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt zoals beschreven in artikel 6A.

Artikel 7: Betaling
 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag per maand.

 2. Voor overeenkomsten –niet zijnde duurovereenkomsten- die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro) exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, geldt dat 50% (vijftig procent) van door opdrachtgever vooraf betaald dient te worden. Pas na betaling van dit voorschot kan opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verlangen. Eventuele afgegeven (geïndiceerde) termijnen gaan pas lopen vanaf het moment dat dit voorschot is voldaan. Voor oplevering factureert opdrachtnemer 40% (veertig procent), en de laatste 10% (tien procent) wordt door opdrachtnemer gefactureerd bij acceptatie, of bij gebreke waarvan, bij bedrijfsklare oplevering door opdrachtnemer. Voor overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen onder het bedrag als bedoeld in de eerste zin van dit lid, geldt dat gehele bedrag door opdrachtnemer bij akkoord van opdrachtgever volledig vooruit gefactureerd worden. Van dit factureringsschema kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

 3. De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Artikel 8: Eigendomsrechten
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, diens licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare aan derden en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan opdrachtgever door opdrachtnemer ter beschikking is gesteld. Tegen andere voorwaarden kan in overleg een andere regeling worden getroffen.

 2. De intellectuele eigendomsrechten welke berusten op de voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur blijven berusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt een licentie als bedoeld in artikel 8A, welke licentie niet meer zal inhouden dat de programmatuur voor het doel mag worden aangewend waarvoor de opdracht verstrekt is.

 3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 4. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of herdistribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkenrechten, tekeningen of modelrechten, auteursrechten of portretrechten berusten die de opdrachtgever heeft aangeleverd zonder de opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het bestaan van betreffende recht of rechten.

 5. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

 6. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Tegen andere voorwaarden kan in overleg een andere regeling worden getroffen.

 7. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de op basis van de opdracht verkregen resultaten in te zetten voor eigen gebruik of voor derden, zolang het belang van de opdrachtgever niet in het geding is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of programmatuur.

 • Fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

 • Fouten in het ontwerp, het product of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4E zijn goedkeuring heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

 • Fouten in het ontwerp, het product of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 • Resultaten van implementatie en uitvoer van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen.

 1. Voor zover de opdrachtnemer bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan de opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met de opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de opdrachtnemer.

 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.

 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht voltooid is.

 4. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 5. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, levert ook de tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid, ontoerekenbare tekortkomingen van de opdrachtnemer op.

Artikel 10: Garanties
 1. De opdrachtnemer zal zich naar zijn beste vermogen inspannen om fouten in het product binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van veertien dagen na aflevering gedetailleerd omschreven en schriftelijk bij de opdrachtnemer zijn gemeld. De opdrachtnemer heeft geen verplichting inzake herstel van fouten die na afloop van de garantieperiode zijn gemeld.

 2. De opdrachtnemer garandeert niet dat het product zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt kosteloos uitgevoerd, tenzij het product anders dan voor een vaste prijs in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, in welk geval de opdrachtnemer volgens zijn gebruikelijke honorarium de kosten van herstel in rekening zal brengen.

 3. De opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke honorarium de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in het product aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 4. De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 11: Overige bepalingen
 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de desbetreffende partij in een door de onderhavige voorwaarde beheerste verhouding kennis heeft gekregen en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

 2. De opdrachtnemer behoudt het recht om de uitgevoerde opdracht te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders overeengekomen.

 3. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van wijzigingen. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dan kan hij de bestaande overeenkomst per ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden ontbinden.

 5. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennis nemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.